Regulamin

O stronie
 1. Poprzez Stronę (Arsenal FC – Polskie Centrum Informacji) Redakcja rozumie stronę www.gunners.pl, www.arsenalpoland.com oraz www.arsenal.of.pl wraz ze wszystkimi ich podstronami;
 2. Celem Strony jest dostarczanie szeroko pojętych informacji na temat Arsenalu FC dla wszystkich zainteresowanych – przedstawiane tutaj poglądy i informacje nie zawsze muszą być zgodne z oficjalnym stanowiskiem Klubu;
 3. Strona ma charakter nieoficjalny i nie jest w żaden sposób powiązana z Arsenal Football Club PLC., arsenal.com, Arsenal Broadband Limited lub Grenada Media;
 4. Redakcja stara się zapewnić łatwy dostęp do informacji związanych z Arsenalem oraz ułatwia wymianę poglądów na temat Klubu. Redakcja podejmuje działania mające na celu dbanie o wysoki poziom Strony, by w ten sposób promować pozytywny wizerunek klubu Arsenal Londyn i jego kibiców;
 5. Redakcja zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich stosownych kroków uznanych za konieczne do utrzymania działania Strony, jej bezpieczeństwa dla Użytkowników oraz przestrzegania obowiązującego prawa, w tym Regulaminu;
 6. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za poglądy przedstawiane przez Użytkowników we wszystkich postaciach (komentarze, felietony itp.)

O użytkowniku

 1. Poprzez użytkownika Redakcja rozumie każdą osobę fizyczną lub prawną, która korzysta ze Strony;
 2. W trosce o wysoki poziom Strony zabrania się publikowania:a) wypowiedzi godzących w dobre imię klubu Arsenal FC, jego kibiców, piłkarzy i sztabu szkoleniowegob) zamieszczania treści niezgodnych z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiejc) publikowania wypowiedzi naruszających godność osobistą innych użytkowników Strony lub osób trzecich, w tym także przeklinaniad) zamieszczania treści reklamowych i promocyjnych,e) tzw. „spamowania”f) rażącego łamania zasad tzw. „netykiety”;
 3. Powyższy punkt dotyczy również wiadomości prywatnych (PW);
 4. Z uwagi na fakt, że znaczną większość użytkowników Strony stanowią Polacy, wypowiedzi należy pisać poprawną polszczyzną, z uwzględnieniem zasad gramatyki i ortografii;
 5. Dysortografia nie stanowi podstawy do zwolnienia z obowiązku stosowania się do powyższego artykułu. W razie problemów z pisaniem należy uzupełnić zaległości w edukacji (zalecane) lub korzystać z pomocy programów sprawdzających pisownię;
 6. Komentarze należy pisać stylem jasnym i klarownym. Powinny one korespondować z głównym wątkiem tematu, w którym są zamieszczone. Redakcja zastrzega sobie prawo do edytowania, skracania i usuwania komentarzy, gdy uzna to za stosowne. Za komentarze odpowiedzialność ponosi wyłącznie jego Autor. Dodając komentarz, Autor godzi się z Regulaminem;
 7. Dane użytkownika (w tym adres e-mail) nie będą przekazywane osobom trzecim. Strona zastrzega sobie prawo do sporadycznego wysyłania informacji o Stronie bądź informacji ze Stroną powiązanych;
 8. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania całości Regulaminu;
 9. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Użytkownika z przestrzegania jego postanowień.

Publikacja materiałów od Użytkownika

 1. Każdy materiał (news, artykuł itp.) zgłoszony do Redakcji przez Użytkownika celem publikacji na Stronie musi być napisany przez niego lub umieszczany za zgodą autora. Przesyłanie materiałów, których nie jest się autorem stanowi plagiat i narusza dobre imię Strony. Takie działanie jest uznane za działaniem na szkodę Strony i może zakończyć się upomnieniem lub zawieszeniem konta Użytkownika;
 2. Przesyłając materiały do publikacji Użytkownik automatycznie oświadcza, że jest ich autorem lub posiada zgodę autora na ich publikację;
 3. Myśli i poglądy zawarte w materiałach są prywatnymi opiniami autora i nie przedstawia stanowiska Redakcji;
 4. Nadesłany materiał winien cechować się rzeczowym stylem, zwięzłym językiem oraz precyzyjnym i logicznym wywodem myślowym;
 5. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, zmiany tytułów, podtytułów i poprawek stylistycznych oraz odrzucania nadesłanych materiałów bez podania przyczyny;
 6. W przypadku zgłoszenia newsa konieczne jest podanie źródła;
 7. Newsa cechować powinna obiektywność, zwięzłość i rzeczowość.

Redakcja

 1. Nad zawartością strony oraz porządkiem czuwa Redakcja, o składzie której decyduje Administrator;
 2. Redakcja ma prawo do arbitralnego moderowania materiałów Użytkowników (przede wszystkim komentarzy i wpisów na prywatnych blogach), jeśli w jakikolwiek sposób naruszają Regulamin;
 3. W przypadku naruszenia Regulaminu Redakcja może upomnieć Użytkownika lub zawiesić jego konto.