Transfery

W niniejszym dziale można sprawdzić transfery dokonane z i do Arsenalu od roku 1989. Statystyki zawierają dokładne daty transferu (ewentualnie wypożyczenia, rozwiązania kontraktu, zakończenia kariery) oraz sumę za jaką piłkarz został sprzedany (w funtach brytyjskich). Tutaj jednak kilka uwag: po pierwsze kluby piłkarskie w większości przypadków nie ujawniają sumy transferów co uniemożliwia podanie dokładnej ceny. Należy mieć na uwadze, że podane w tym dziale sumy są jedynie orientacyjne, oparte na prasowych spekulacjach, dlatego też mogą być różne w różnych źródłach.Wiele transferów zawiera dodatkowe klauzule – na przykład suma transferu wzrośnie jeżeli piłkarz rozegra określoną liczbę spotkań (na przykład klub A dopłaci klubowi B sumę £1,000,000 jeżeli piłkarz XY rozegra 40 spotkań).Zgodnie z prawem Unii Europejskiej (następnie wprowadzonej w całej FIFA), transferów można obecnie dokonywać jedynie w wybranych okresach, tak zwanych okienkach transferowych (transfer window). W każdym sezonie są dwa takie okresy: letnie okno transferowe (1 lipca – 31 sierpnia włącznie) oraz zimowe okno transferowe (1 stycznia – 31 stycznia włącznie). Jeśli ostatni dzień (deadline) przypada na dzień wolny od pracy, tj. niedziela, zwyczajowo przedłuża się okres transferowy o 1 dzień roboczy. Wszystkie transfery dokonane poza tym okresem nie zostaną uznane przez FIFA i związki krajowe.Wyjątek obowiązuje kluby niższych lig zawodowych: od Championship do Conference. Mogą one dokonywać wypożyczeń piłkarzy (loan) również pomiędzy: 8 września do 23 listopada oraz 8 lutego do 23 marca.Istnieje również inny wyjątek dotyczący:

 • piłkarzy krajowych, których transfery nie wymagają przesłania certyfikatów przez federacje krajową;
 • piłkarzy pozostających bez klubu po zakończeniu mijającego sezonu;
 • bramkarzy w sytuacji, gdy klub kupujący jest w „bramkarskim kryzysie” (na przykład kontuzje);
 • juniorów (nie dotyczy zasada okien transferowych).

Piłkarz Może rozpocząć rozmowy z innym klubem tylko w sytuacji:

 • braku związania kontraktem z klubem;
 • zgody klubu, z którym jest związany kontraktem;
 • gdy kontrakt z klubem wygasa w okresie krótszym niż 6 miesięcy.

Prowadzenie rozmów z innym klubem jest uważane za złamanie przepisów i mogą zakończyć się nałożeniem kary na piłkarza i klub, z którym prowadzi rozmowy (w tym utrata punktów). Co więcej, przepisy FIFA stanowią, że piłkarz nie może grać zawodowo w więcej niż w dwóch klubach w okresie pomiędzy 1 lipca i 30 czerwca kolejnego roku.Reprezentantem piłkarza jest agent. Przepisy szczegółowe dotyczące pracy agentów stanowią poszczególne federacje piłkarskie w oparciu o akty FIFA, które stanowią między innymi, iż:

 • piłkarze i kluby nie mogą korzystać z agentów, którzy nie posiadają stosownych licencji (za wyjątkiem sytuacji, gdy agent działający w imieniu piłkarza jest jego najbliższą rodziną);
 • agentem może być tylko osoba fizyczna;
 • licencja nadana agentowi upoważnia go do działania na całym świecie bez terminu jej wygaśnięcia;
 • agent może reprezentować klub lub piłkarza tylko po wcześniejszym podpisaniu umowy z zainteresowanym klubem lub piłkarzem;
 • kontrakt pomiędzy agentem a klubem lub piłkarzem nie może być dłuższy niż dwa lata, jednak może być przedłużany po wyrażeniu zgody przez zainteresowane strony;
 • agent, który nie przestrzega przepisów, może zostać ukarany: ostrzeżeniem, naganą grzywną, zawieszeniem lub odebraniem licencji;
 • klub, który chce nawiązać kontakt z piłkarzem może to zrobić jedynie za pośrednictwem agenta.

Szczegółowe przepisy na temat transferów w Wielkiej Brytanii zostały zapisane przez Football Association:

 • piłkarz poniżej 18 roku życia nadal pobierający naukę nie może podpisać kontraktu zatrudnienia (za wyjątkiem kontraktu juniorskiego lub uzyskania statusu ucznia szkoły piłkarskiej);
 • piłkarz zarejestrowany przez FA może grać tylko w jednym klubie, za wyjątkiem spotkać pożegnalnych czy charytatywnych (wymagana pisemna jednorazowa zgoda FA);
 • klubowi nie przysługuje odszkodowanie, jeśli odchodzący piłkarz ukończył 24 lata a jego kontrakt wygasł. Jeśli piłkarz odchodzi na zasadzie wolnego transferu, a nie ukończył 24 lat w dniu transferu, klub kupujący jest zobowiązany zapłacić stosowne odszkodowanie;
 • klub piłkarza, który naruszył wewnętrzne regulacje klubowe, ma prawo ukarać piłkarza zawieszeniem nie przekraczającym 14 dni lub grzywną nie przekraczającej dwóch pensji tygodniowych;
 • piłkarze w wieku 15 – 17 lat nie pobierający nauki może zostać zarejestrowany jako junior;
 • zawodnik, który nie ukończył wieku 6 lat w dniu 31 sierpnia nie może grać w żadnym meczu, w którym występuje więcej niż 7 piłkarzy w każdej z drużyn;
 • zawodnik w grupie wiekowej U-7, U-8, U-9, U-10, U-11, U-12, U-13, U-14, U-15 nie może grać w żadnym meczu, w którym występuje zawodnik młodszy lub starszy o więcej niż 2 lata;
 • zawodnik może zostać członkiem zespołu U-18 dopiero po ukończeniu 15 roku życia w dniu 31 sierpnia poprzedzającym dany sezon;
 • zawodnik musi ukończył 16 rok życia, aby wziąć udział w meczu oficjalnym;
 • mecze, w których występują zarówno chłopcy jak i dziewczęta mogą być organizowane jedynie w kategoriach wiekowych U-7, U-8, U-9, U-10 i U-11.

Piłkarz spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego musi uzyskać pozwolenie na pracę w Wielkiej Brytanii (work permit). Aby zawodnik otrzymał pozwolenie musi rozegrać co najmniej 75% spotkań pierwszej drużyny narodowej w okresie dwóch lat od daty złożenia wniosku. Co więcej kraj piłkarza musi zajmować nie niższe miejsce niż 70 w rankingu FIFA okresie dwóch lat od daty złożenia wniosku. Przy rozpatrywaniu wniosku są brane pod uwagę wszelkie kontuzje i zawieszenia, które mogły wpłynąć na udział piłkarza w meczach. Wydane pozwolenie będzie obowiązywało przez okres obowiązywania kontraktu piłkarza, jednak nie dłużej niż 5 lat.Podstawowa bibliografia:

 • Football Association Handbook 2006/2007;
 • FIFA Regulations for the Transfer and Status of Players;